Burenhinder: wanneer wordt er opgetreden?

20 april 2022

Wanneer mensen in elkaars buurt leven, is het duidelijk dat zij een zekere mate van hinder van elkaar zullen ondervinden. De theorie van burenhinder gaat ervan uit dat tussen de verschillende buren, een zeker evenwicht ontstaat doorheen de jaren. Dit wil zeggen dat er een evenwicht ontstaat in de hinder die ze voor elkaar veroorzaken. De burenhinder die via een procedure voor de burgerlijke rechtbanken kan gesanctioneerd worden, is de hinder die dit evenwicht verstoort. Daardoor wordt deze  hinder als bovenmatig bestempeld.

Hierbij is het belangrijk te weten dat burenhinder een vorm van foutloze aansprakelijkheid is. Een fout door degene die de hinder veroorzaakt moet namelijk niet bewezen worden. Het kan volstaan dat een bovenmatige burenhinder wordt bewezen. Zo moet er bewezen worden dat er inderdaad hinder wordt geleden en dat die hinder het gevolg is van een daad, een verzuim of een gedraging door de nabuur die de bovenmatige burenhinder veroorzaakt.

Deze laatste voorwaarde wordt in de praktijk vaak vergeten. In een recent arrest van het Hof van Cassatie van 9 september 2021 gericht tegen een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen dd. 24.03.2020 werd benadrukt dat iemand slechts tot vergoeding van schade ingevolge een abnormale burenhinder gehouden kan zijn, indien die burenhinder is veroorzaakt door een daad, een verzuim of een gedraging die hem kan worden toegerekend.

Vragen over burenhinder?